A személyes adatok és a kapcsolódó fogalmak értelmezése
Személyes adat: minden olyan adat, mely az érintett személlyel kapcsolatba hozható adat, beleértve az érintett nevét, címét, illetve bármely más, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret és az ezekből levonható, az érintettre vonatkozó következtetéseket.
Különleges adat: rasszra, nemzetiséghez való tartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, szexuális életre vonatkozó személyes, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint bűnügyi személyes adat.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen azok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
Adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára.
Nyilvánosságra hozatal: valamely adat hozzáférhetővé tétele bárki számára.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.
Adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetve az adatfeldolgozóval végrehajttatja.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi.
Az adatkezelés alapelvei
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor állítható helyre a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Személyes adat akkor kezelhető, ha a) ahhoz az érintett hozzájárul vagy b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).
Személyes adat kezelhető akkor is, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy az adatokat megkapó harmadik fél vagy felek jogszerű érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve ha ezeknél az érdekeknél magasabb rendűek az érintettnek védelmet élvező érdekei az alapvető jogok és szabadságok tekintetében (Európai Parlament és Tanács 95/47/EK Irányelv. 7. cikk f) pont).

A személyes adatok – törvényi előírás hiányában – kizárólag az ügyfél hozzájárulása esetén kezelhetőek. Az adatszolgáltatás – önkéntes vagy kötelező – jellegét az adatfelvételt megelőzően ismertetni kell. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt. Az adatkezelés során az adatokat csak a megjelölt célra szabad felhasználni. Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.
Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek. A ügyfél az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve törlését.
A ügyfél az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja. Az adatkezelés céljának teljesülésével egyidejűleg az adatok törlését a jogszabályi előírások alapján kell elvégezni. Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az ügyfél ahhoz hozzájárult vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Az adatkezelések megvalósítása előtt a szolgáltatónak – a jogszabályi előírások figyelembevételével érthető és egyértelmű tájékoztatást kell közzé tennie az adatfelvétel módjáról, céljáról és – az adatszolgáltatás önkéntessége esetén - az önkéntes jelleg feltüntetéséről.
Személyes adatok kezelése a portáloldalak meglátogatása kapcsán
A cleartrans.hu portál oldalainak meglátogatása teljesen anonim módon történik, nincsenek olyan oldalak, szolgáltatások vagy alkalmak, amelyeknél regisztráció végzése, személyes vagy bármilyen egyéb adat megadására, illetve a látogató azonosítása szükséges.

A portál oldalai a látogatás során sem saját, sem harmadik félhez kapcsolódó sütiket nem helyeznek el, és nem tartalmaznak olyan beágyazott kódot, kódrészletet, alkalmazást vagy szolgáltatást, mely mérési vagy más egyéb célból sütiket helyez el a látogató számítógépén.
A cleartrans.hu portál oldalait a Clear Translations Bt. állítja elő és kezeli. Mivel ez a cég sem adatokkal azonosított, sem anonim módon nem gyűjt látogatói adatokat, így a látogatásokról semmilyen esetben sem tud tájékoztatással szolgálni.
A portál oldalainak hostolását a Dotroll Kft. végzi. Azzal kapcsolatban, hogy hatósági megkeresés esetén ők hogyan járnak el, a saját adatvédelmi irányelvük az irányadó, melyre a Clear Translations Bt. semmilyen ráhatással nem bír.
A cleartrans.hu portál oldalain található, harmadik fél oldalaira mutató linkek kizárólag a tájékoztatást és az információszerzést szolgálják, az ezeken a linkeken át elérhető oldalakra, ezek tartalmára és a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra a Clear Translations Bt. semmilyen befolyással nem bír.
Személyes adatok kezelése a szolgáltatások teljesítése kapcsán
A Clear Translations Bt. kizárólag a fordítási és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésével és a számlázással kapcsolatban kér be és kezel adatokat.

Ezen adatok egyéni megrendelők esetén a következők:
A kapcsolattartáshoz szükséges adatok: a megrendelő neve, e-mail-címe vagy telefonszáma.
A számlázáshoz szükséges adatok: a megrendelő neve és címe.

Ezen adatok céges megrendelők/jogi személyek esetén a következők:
A kapcsolattartáshoz szükséges adatok: a megrendelő neve, e-mail-címe vagy telefonszáma.
A számlázáshoz szükséges adatok: a megrendelő neve, székhelyének címe, adószáma.

Ezen személyes adatokat a Clear Translations Bt. kizárólag a szolgáltatások teljesítéséhez használja fel, és csak az ehhez kapcsolódóan törvényileg előírt feltételek mellett és módon továbbítja harmadik fél (könyvelő, adóhatóság) számára.
Egyéb jogi tudnivalók
A honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat vagy más írott anyagokat a Clear Translations Bt. kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé. A Clear Translations Bt. tájékoztatja, hogy portáloldalak böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti: a Clear Translations Bt. portáloldalai, illetve annak tartalma vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esik. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a Clear Translations Bt. jogosult. A Clear Translations Bt. előzetes írásos engedélye nélkül tilos a portáloldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában lemásolni, felhasználni, sokszorosítani, átruházni, terjeszteni, átdolgozni vagy tárolni.
A Clear Translations Bt. fenntartja magának a jogot, hogy portáloldalait bármikor módosítsa, átdolgozza, elérhetőségüket korlátozza, illetve megszüntesse. A Clear Translations Bt. nem garantálja, hogy a portáloldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A portáloldalak, illetve az ott elérhető információk vagy dokumentumok, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért a Clear Translations Bt. semmilyen felelősséget nem vállal.

A Clear Translations Bt. nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett vagy közzétett tartalmakért, melyekre a Clear Translations Bt. portáloldalai hivatkoznak.
Kapcsolatfelvétel